Regulamin

ZASADY OGÓLNE

1. Każda osoba będąca uczestnikiem zajęć w studiu Ananta Joga przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go. Studio Ananta Joga nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Przed pierwszymi zajęciami przyjdź co najmniej 10 minut wcześniej, aby zapoznać się z zasadami uczestnictwa w zajęciach i dopełnić formalności. Nie przychodź na zajęcia na ostatnią minutę, pamiętaj, że wizyta w recepcji i przebranie się wymagają czasu.

3. Jeśli masz jakiekolwiek problemy ze zdrowiem (długotrwałe lub doraźne dolegliwości, schorzenia, kontuzje), menstruację lub jesteś w ciąży, każdorazowo zgłoś ten fakt osobie prowadzącej. W trosce o Twoje bezpieczeństwo dostaniesz wskazówki jak ćwiczyć, aby sobie nie zaszkodzić.

4. W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U. Nr 101, poz. 1095, pkt 6), które mówi o „dopuszczeniu do uczestnictwa w zajęciach wyłącznie osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożą podpisane własnoręcznie, (a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych”, dla własnej korzyści i bezpieczeństwa powinnaś/powinieneś przedstawić takie zaświadczenie (lekarskie lub podpisane własnoręcznie) nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

5. Studio Ananta Joga nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie szkoły. Dostęp do rzeczy znalezionych znajduje się w recepcji.

6. Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy.

ZALECENIA DLA ĆWICZĄCYCH

1. Jogę praktykujemy z pustym żołądkiem. Nie ćwiczymy bezpośrednio po posiłkach. Od lekkiego posiłku do zajęć jogi musi upłynąć co najmniej jedna godzina. Od obfitego – trzy lub cztery. W czasie zajęć nie należy pić, chyba że lekarz zaleci inaczej (np. przy cukrzycy).

2. Jogę ćwiczymy boso w wygodnym, nie obszernym, niekrępującym ruchów stroju. Odsłonięte, widoczne kostki, kolana i łokcie pozwolą na lepszą interwencję prowadzącego zajęcia i skorygowanie pozycji.

3. Wszelkie problemy zdrowotne, przebyte kontuzje i urazy należy zgłosić prowadzącemu przed zajęciami.

4. Nie ćwiczymy po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub silnych leków. Nie należy także ćwiczyć po długotrwałym pobycie na słońcu oraz bezpośrednio po saunie i masażu.

5. Przed zajęciami wyłącz telefon, także wibracje w komórce. Jogę praktykujemy w ciszy. Pomaga to w koncentracji.

6. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.

7. Możesz korzystać z mat studia Ananta Joga lub przynieść swoją. Po użyciu szkolnej maty zdezynfekuj ją specjalnym środkiem dostępnym na sali.

8. Osoby z chorobami stóp lub ranami proszone są o ćwiczenie na swojej macie.

9. Jeśli czujesz dyskomfort lub ból (złe samopoczucie, nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach, rwący, piekący lub kłujący ból) przerwij ćwiczenie i poinformuj prowadzącego.

10. Jeżeli czegoś nie możesz zrobić – nie rób. W zamian nauczyciel pokaże Ci inną wersję tej samej pozycji lub inną pozycję.

11. Dbaj o porządek w sali i odnoś pomoce na miejsce.

12. Każde zajęcia tworzą całość, której części składowe są równie ważne. Sekwencja zaczyna się wprowadzeniem, a kończy relaksem. Dlatego przychodź punktualnie i nie wychodź przed końcem. W przeciwnym razie możesz źle się poczuć lub zrobić sobie krzywdę.

13. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

14. Każdy uczestnik zajęć podejmuje praktykę na własne ryzyko.

OPŁATY

1. Do udziału w zajęciach w Studio Ananta Joga uprawnione są tylko i wyłącznie osoby, które wniosły stosowne opłaty oraz zarezerwowały miejsce na wybranych zajęciach.

2. Opłat, według obowiązującego cennika, prosimy dokonywać przed zajęciami w recepcji gotówką lub kartą płatniczą. Karnet jest ważny od dnia wykupienia przez 30 dni (np. od dnia 15.05 do dnia 14.06).

3. W momencie zakończenia ważności karnetu karnet nie ulega wydłużeniu, nie można go przekazać innej osobie, a za niewykorzystane karnety nie są zwracane pieniądze. Karnet można zawiesić raz w roku na maksymalnie dwa tygodnie.

4. Karnet jest kartą imienną. Nie mogą z niego korzystać inne osoby.

5. Prosimy o okazanie karnetu przed każdymi zajęciami. 

6. Jeśli zajęcia przewidziane w planie nie odbywają się z winy studia Ananta Joga do terminu ważności karnetu zostaje dodany okres zawierający nieodbytą ilość zajęć. Zasada ta nie dotyczy dni wolnych od pracy z mocy ustawy.

7. Opłata za kurs jogi dla początkujących lub uzupełniający, pobierana jest jednorazowo z góry, nie później niż w momencie rozpoczęcia kursu.

8. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia mają prawo: korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć, używać sprzętu szkoły przeznaczonego do ćwiczeń, takiego jak: maty, paski, klocki i liny, używać w sali ćwiczeń mat oraz korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia.

KORZYSTANIE Z USŁUG

Uczestnik zajęć zobowiązany jest:

1. Zdjąć obuwie i okrycie wierzchnie zaraz przy wejściu do obiektu studia Ananta Joga

2. Do zachowania czystości w obiekcie studia Ananta Joga oraz do przestrzegania ogólnie przyjętych norm kultury zachowania.

3. Stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń studia Ananta Joga oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez prowadzącą.

4. Zabierać ze sobą na salę i pozostawiać w wyznaczonym miejscu wszystkie wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

6. Wyciszyć lub wyłączyć telefon zabierany na salę, przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju innym ćwiczącym.

7. Po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.

8. Do powstrzymania się od działań mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym użytkownikom sali lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń studia Ananta Joga.

9. Do przestrzegania zasad higieny osobistej tak, aby nieświeżym zapachem nie zakłócać praktyki innym uczestnikom zajęć.

10. Korzystać z własnej maty do jogi w wypadku wystąpienia chorób skóry stóp lub/i dłoni.

11. Do przestrzegania Regulaminu.

REZERWACJE

1. Rezerwacji prosimy dokonywać najpóźniej trzy godziny przed zajęciami telefonicznie na numer 609 111 764 wysyłając sms.

2. Odwołanie rezerwacji miejsca na zajęciach jest możliwa bez konsekwencji do 6 h przed rozpoczęciem zarezerwowanych zajęć. Jeśli odwołanie rezerwacji nastąpi po tym terminie lub wcale a uczestnik nie pojawi się na zajęciach – następuje pobranie wejścia z aktywnego karnetu przed wejściem na kolejne zajęcia. 

3. W zajęciach grupy dla pań w ciąży mogą uczestniczyć osoby od 14 tygodnia ciąży, których ciąża przebiega bez powikłań – posiadające zgodę lekarza prowadzącego ciążę.

4. O każdorazowej planowanej zmianie rodzaju zajęć należy poinformować prowadzącego zajęcia. Prowadzący ma prawo nie wyrazić zgody na zmianę rodzaju grupy przez uczestnika zajęć ze względu na niewspółmierność poziomu.